Son Yazılar

  Featured Posts

 • at front and 1
 • at front and 2
 • at front and 3
 • at front and 4

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI

 • Bu edebiyatın yaratıcıları usta – çırak ilişkisiyle yetişen gezgin aşık (ozan)lardır.
 • Din dışı konuları işleyen ve “aşık” denen saz şairleri tarafından oluşturulan Halk edebiyatı türüdür.
 • 15.yy.ın sonlarına doğru halk, Anadolu’da göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeye başlamış; böylece Halk şiirinde “ozan”ın yerini “aşık”; “kopuz”un yerini “saz” almıştır.
 • Aşıklar genellikle okur yazar değillerdir.
 • Aşıklar, köy, kasaba, şehir ve asker ocaklarında yetişir.
 • Konu,“genellikle doğal güzellikler, aşk, sosyal olaylar, ayrılık, özlem, ölüm, yoksulluk vb.” 
 • Hece ölçüsünün 7,8,11’li kalıpları çok kullanılmıştır.
 • Daha çok yarım kafiye kullanılmıştır. Cinaslara yer verilmiştir.
 • Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası(veya adı) kullanılmıştır.
 • Kullanılan dil halk dilidir.Söyleyiş yalın, sade ve özlüdür.
 • Aşık edebiyatına ait şiirler, meraklı dinleyiciler tarafından “cönk” adı verilen defterlerde toplanmıştır.
 • Cönkler, bir çeşit şiir antolojisi sayılabilir.
 • Aşık edebiyatı nazım biçimleri:  “Koşma, semai, varsağı, destan”
 • Aşık edebiyatı nazım türleri: “Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt”
 • Aşık  Türk halk edebiyatında XVI yy'ın başından itibaren görülen şair tipidir.
 • Aşığın şairlik gücünü rüyasında. pirin sunduğu "aşk badesini" içmekle ve "sevgilisinin hayalini" görmekle kazandığına inanılır.
 • Aşıklarımız genellikle bir usta aşığın yanında yetişirler.  Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri öğrenirler.


Aşıklık geleneğini şu şekilde sıralamak mümkündür
 • Leb – değmez tarzı söyleyiş
 • Askı (muamma)
 • Dedim – dedi tarzı söyleyiş
 • Tarih bildirme
 • Nazire söyleme
 • Saz çalma


A- AŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ


KOŞMA
 • Sevgi,doğa,türlü acılar,insanlık sevgi ve yiğitlik” gibi konuları işleyen bir türdür.
 • Genellikle lirik konularda söylenir.
 • 11’li hece ölçüsüyle söylenir.(6+5 ve 4+4+3).
 • Nazım birimi dörtlüktür. (en az 3,en fazla 5).
 • Son dörtlükte ozanın adı yer alır.
 • Kafiye düzeni abab,cccb,dddb.... şeklindedir.
 • Koşmalar konuları yönüyle kendi içinde de isimlendirilmiştir.Bunlara Halk şiiri nazım türleri de denir:
 • Güzelleme:

Sevilen herhangi bir şeyin (kadın, at doğa,ördek…) güzelliklerini övmek için söylenen lirik koşmadır.
En ünlü şairi Karacaoğlan’dır.
 • Taşlama:

Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
Divan edb .nda karşılığı:hicviye
Batı edb.nda:satir
Çağdaş edebiyatta  ise   yergi”dir.
 • Koçaklama:

Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir.
En başarılı sanatçıları Köroğlu ve Dadaloğlu’dur.
 • Ağıt: 

Bir kişinin ölümünden duyulan acı ifade edilir. Belli bir ezgi ile söylenir.
Divan şiirinde karşılığı:   ”mersiye”,
Eski Türk şiirinde ise  “sagu”dur.
Batı edebiyatında ise  “dramatik şiir”dir


SEMAİ
 • Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla söylenir.
 • Koşma gibi kafiyelenir.
 • En az 3,en fazla 5-6 dörtlükten oluşur.
 • Kendine özgü bir ezgisi vardır.
 • Koşmada işlenen temaların ve konuların hepsi,semai de kullanılır.
 • Koşmada ayrılan yönleri;bestesi ölçüsü ve dörtlük sayılır.
 • Halk şiiri nazım türleri semailerde de kulanılır.
 • Halk şiirinde aruzla söylenmiş semailer de vardır.Bunlar Divan şiirine özenmiş şairler tarafından söylenmiştir.VARSAĞI
 • İlk olarak Toroslarda yaşayan Varsak boyundaki ozanlar tarafından kullanılmıştır.
 • Kendine özgü bir bestesi vardır.
 • Müziğinde ve sözlerinde meydan okuyan,babacan, erkekçe bir hava duyulur.
 • Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla söylenir.
 • Diğer nazım şekillerinden farklı “bre,behey,hey” gibi ünlemlere yer verilmesidir.
 • Hayattan ve talihten şikayet işlenir.Koşma ve semailerde işlenen konuların aynısı işlenir.
 • Dadaloğlu ve Karacaoğlan’ın varsağıları ünlüdür.DESTAN
 • “Yiğitlik,savaş,deprem,yangın gibi toplumsal açıdan önemli konular”ın işlendiği bir türdür.
 • Nazım birimi dörtlüktür.(En uzun 100 dörtlük olanları vardır.
 • Genellikle 11’li hece ölçüsü ile yazılır.
 • Son dörtlükte şair mahlasını söyler.
 • Kendilerine özgü bir söyleyişi vardır.
 • Kafiye örgüsü koşma ile aynıdır.
 • Halk şiirinin en uzun nazım biçimidir.
 • Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı ‘’en ünlüsüdür’’.
 • Aşık edebiyatındaki destanla “epope” anlamındaki destan birbiriyle karıştırılmamalıdır.B- AŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI

KÖROĞLU
 • 16.yy’li halk şairlerimizdendir.
 • Bolu Beyi ile yaptığı mücadele ile tanınır.
 • Köroğlu’nun şiirleri, onun adının çevresinde oluşturulan  halk hikayeleri arasına serpiştirilmiştir.
 • Hikayelerin 24 farklı söylenişi vardır.
 • Şiirleri arasında yiğitçe,coşkun bir seslenişle söylenmiş koçaklamaları önemli bir yer tutar.
 • Aşk,tabiat gibi konuları işlediği şiirleri de vardır.


KARACAOĞLAN
 • 17.yy halk şairidir.
 • Bütün aşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.
 • Şiirlerinden yola çıkarak onun Anadolu’nun birçok yerini,Mısır, Rumeli ve Trablusgarb’ı gezdiğini anlıyoruz.
 • Aşk ve tabiat şairidir.
 • Dili sadedir arı ve duru bir Türkçe’dir.
 • Süsten gösterişten uzak bir anlatımı vardır.
 • Şiirlerinde tasavvufa ve dini konulara yer vermemiştir.
 • Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.
 • Sevgililerin gerçek isimleri ilk kez onun şiirlerinde söylenmeye başlanmıştır.


KAYIKÇI KUL MUSTAFA 
 • 17.yy.ın ilk yarısında üne kavuşmuştur.
 • Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiştir.
 • Divan şiirinin etkisinden uzak, halk zevkine bağlı, doğal bir söyleyişi vardır.
 • Kahramanca bir eda ile söyleyişi, nazım kusurlarını kapatır
 • Osman’ın şehit edilişi, 4.Murat’ın Bağdat’ı kuşatması gibi tarihsel olayları işleyen şiirler, destan-lar söylemiştir
 • Şiirleri uzun süre yeniçeriler arasında, sınır boylarında sevilerek okunmuştur.
 • “Genç Osman Destanı” en tanınmış şiiridir.


AŞIK ÖMER( ? – 1707)
 • Konya doğumlu olan Aşık Ömer gençliğinde bir çok yerleri gezmiş,savaşlara katılmıştır
 • 17.yy. şairlerince “üstad” sayılmıştır.
 • Saz şairleri arasında en çok şiiri olan şairdir.     (1500 civarı)
 • Şiirlerinde Divan şiirinin etkisi açıkça görülür.
 • Hem aruz hem de heceyle şiirler yazmıştır.
 • Heceyle yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır 
 • Dili diğer halk şairlerine göre biraz ağırdır.


DERTLİ(1772-1845)
 • Aşk yüzünden  usturayla kendini öldürmeye kalkışmış ve yara izinden ötürü “Dertli” mahlasını almıştır.
 • Halk, Tekke ve Divan edebiyatlarını yakından tanımış; bu alanda şiirler söylemiştir.
 • Şiirlerini hem aruz hem de heceyle söylemiştir.
 • Sanatçı kişiliğini ve başarısını, lirik koşma ve semailerinde görürüz.
 •  Şiirlerini Dertli Divanı’nda toplamıştır.


GEVHERİ ( ? – 1737?)
 • 17.yy sonu ve 18.yy başında yaşamıştır.
 • Şiirden Şam’a, Arabistan’a gittiğini bir kaynaktan da Rumeli’de bulunduğunu ve bir paşanın yanında katiplik yaptığını öğreniyoruz.
 • Şiirlerinde divan edebiyatının etkisi vardır.
 • Yer yer aruz ölçüsünü de kullanılmıştır.
 • Heceyle yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır.
 • Şiirlerinde yabancı kelimelere ve divan edebiyatı mazmunlarına yer vermiştir.


ERZURUMLU EMRAH( ? – 1860) 
 • Erzurum’un köylerinde doğduğu için “Erzurumlu Emrah” olarak anılan şair, Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezmiştir.
 • Saz şairleri içinde Divan şiirini en iyi bilenlerden biridir.
 • Heceyle yazdığı koşma ve semaileri yanında aruzla yazılmış gazel, murabba ve muhammesleri vardır.
 • Heceyle yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır.


SEYRANİ(1807-1866)
 • Kayseri’nin Develi kasabasında doğmuştur.
 • İstanbul’a gelmiş ancak devrin büyüklerini hicvettiği için memleketine  dönmek zorunda kalmıştır.
 • Hicivleriyle tanınır. Çağın aksaklıkları, yetersiz yöneticileri, bilgisiz sofuları taşlamalarıyla yermiştir.
 • Aruzlar da yazmakla birlikte asıl şöhretini hece ölçüsüyle bulmuştur.


DADALOĞLU(1785?-1868?)
 • Toroslardaki göçebe Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu’nun hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.
 • Şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş olduğu gibi içli söyleyiş de vardır.
 • Şehir yaşamından uzak olduğu için Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.
 • Semai, varsağı,koşma, destan yazmakla beraber asıl sanatçı kimliğini türkülerinde gösterir.
 • Dili, halkın konuştuğu Türkçedir;halk söyleyişini  şiirleştirmiştir.
 • İçinde bulunduğu tarih ve toplum olaylarını şiirlerine yansıtmıştır.


RUHSATİ(19.YY)
 • Lirik bir saz şairidir.
 • Tasavvufa bağlı bir şair olarak aruzla didaktik şiirler yazmıştır.
 • Hece ile yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır.


SÜMMANİ(1860-1915) 
 • Doğu Anadolu’da aşık geleneğine bağlı olarak aşık olmuş, şiirler söylemiştir.
 • Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için pek çok ülkeyi gezmiştir. 
 • Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirir.
 • Koşma ve semailerinde aşk, doğa ve insan sevgisini işlemiştir.
 • Orijinal buluşlarıyla halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir.


BAYBURTLU ZİHNİ(1802-1859)
 • Medrese öğrenimi görmüş,divan katipliği yapmış,memurluk yapmıştır.
 • Hece ve aruzla şiirler yazmıştır.Kaside, gazel ve tahmisler yazmıştır.
 • Asıl ününü, hece ile yazdığı,Divan’ına bile almadığı yergi ve taşlama türündeki şiirleriyle kazanmıştır. 
 • Şiirlerini topladığı bir Divan’ı ve “Sergüzeştname” adlı bir mesnevisi vardır.


AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU(1894-1973)
 • Sivas’ın Sivrialan Köyü’nde doğmuştur.Aşık şiirinin son büyük ustasıdır.
 • Yedi yaşındayken bir çiçek salgınında gözlerini kaybetmiş, babasının avunsun diye verdiği kırık sazla çalıp söylemeye başlamıştır.
 • Bir arkadaşı ile birlikte 3 ay yaya yürüyerek Ankara’ya gelmiş ve Cumhuriyet’in 10.yıl törenlerine katılmıştır.
 • Şiirlerinde aşk, yurt, sevgisi, toprak sevgisi dikkati çeker.
 • Gözlerinin dış dünyaya kapalı olması, ona zengin bir iç dünya kazandırmıştır.
 • Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür.
 • Şiirleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.

Eyüp ELMAS

1 yorum:

güzel teşekkürler

Cevapla

Yorum Gönder

www.CodeNirvana.in

Powered by Blogger.
Copyright © Elmas Hoca |