5 Şubat 2016 Cuma

Soru Cevap: Halk ve Divan Edebiyatı

1) Terkib-i Bentleriyle tanınan divan şairi kimdir?
Bağdatlı Ruhi.

2) Fuzuli’nin eserleri nelerdir?
Divan, Leyla ile Mecnun, Şikayetname, Hadikat’üs Süeda, Bengübade.

3) Taşlıcalı Yahya’nın özelliği nedir?
·       16. yüzyıl sanatçısıdır.
·       Mesnevileriyle tanınır.
·       Hamse sahibidir. (Beş mesnevisi bir arada)

4) Şikayetname’nin önemi nedir?
Fuzuli’nin Kanuni’ye yazdığı mektuptur.

5) Aşık Edebiyatında divan şiirinden etkilenmeyen sanatçılar kimlerdir?
Köroğlu, Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan, Dadaloğlu.

6) Sergüzeştname kimin eseridir?
Bayburtlu Zihni’nin...

7) Divan Edebiyatında kullanılan uyak türü nedir?
Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.

8) Sade nesir sanatçıları ve eserleri nelerdir?
·       Mercimek Ahmet: Kabusname
·       Seydi Ali Reis: Mirat’ül Memalik
·       Evliya Çelebi: Seyahatname

9) Vesilet’ün Necat kimin eseridir?
Süleyman Çelebi’nin...

10) Halk Edebiyatında kullanılan uyak türü nedir?
Yarım uyak ve cinas kullanılmıştır.

11) Divan nesri kaça ayrılır?
·       Sade nesir
·       Süslü nesir
·       Orta nesir

12) Divan Edebiyatının ilk ve son sanatçısı kim kabul edilir?
İlk sanatçısı Hoca Dehhani(13. yy), son sanatçısı Şeyh Galip(18. yy).

13) Orta nesir örnekleri nelerdir?
Peçevi Tarihi, Naima Tarihi, Paşazade Tarihi.

14) Sözlü dönem ürünleri nelerdir?
Sav, sagu, koşuk, destan.

15) İslamiyet sonrası doğal destanlar nelerdir?
Edige Destanı, Satuk Buğra Han Destanı, Danişmentname, Battalname, Manas Destanı, Cengizname Destanı, Köroğlu Destanı.

16) Yapay destanlar nelerdir?
Üç Şehitler Destanı, Kuva-i Milliye, Çanakkale Destanı, Genç Osman Destanı.
Yabancı Yapay Destanlar: Kaybolmuş Cennet, Kurtarılmış Kudüs, İlahi Komedya.

17) Tasavvuf edebiyatı nedir?
Tekkelerde yetişen ozanların tasavvuf düşüncelerini işledikleri edebiyattır.

18) Destanlar kaça ayrılır?
·       Yapay Destanlar
·       Doğal Destanlar


19) Süslü nesir örnekleri nelerdir?
Sinan Paşa: Tazarruname, Maarifname, Tezkiret’ül Evliya.

20) Sözlü döneme ait ürünler ilk kez hangi eserde görülür?
Divan-ı Lügat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut).

21) Edebiyatımızda ilk mesnevi, ilk siyasetname ve aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser nedir?
Kutadgu Bilig...

22) Divan-ı Lügat’it Türk’ün özelliği nedir?
İlk Türkçe sözlüktür. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.

23) “Cihannüma, Fezleke, Keşf’üz Zünun” kimin eseridir?
Katip Çelebi’nin eserleridir.

24) 15. yüzyıl divan şairleri kimlerdir?
Şeyhi, Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Necati.

25) 16. yüzyıl divan şairleri kimlerdir?
Fuzuli, Zati, Hayali, Taşlıcalı Yahya, Baki, Bağdatlı Ruhi.

26) 17. yüzyıl divan şairleri kimlerdir?
Nef’i, Nabi, Naili, Neşati, Şeyhlülislam Yahya.

27) Orhun Abideleri kaç tanedir, isimleri nelerdir?
Tonyukuk Anıtı, Kültigin Anıtı, Bilge Kağan Anıtı.

28) Doğal Destan nedir?
Çok eski zamanlarda bir milletin başından geçen bir olayı, üzerinden zaman geçtikten sonra bir ozan tarafından yazıya geçirilmesidir.

29) 18. yüzyıl divan şairleri kimlerdir?
Nedim, Şeyh Galip, Sümbülzade Vehbi, Enderunlu Fazıl.

30) Uygur dönemine ait eserler nelerdir?
Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Çeştanibey Hikayesi, Turfa Şarkıları, Şeyhzade ile Aç Pars’tır.

31) “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.” diyen sanatçı kimdir?
Dadaloğlu.

32) “Budalaname, Gülistan, Dilgüşa, Mugaalatname” kimin eserleridir?
Kaygusuz Abdal’ın eserleridir.

33) “Risaletü’n Nushiyye” kimin eseridir ve türü nedir?
Yunus Emre’nin eseridir.

34) Makalat kimin eseridir?
Hacı Bektaşi Veli’nindir.

35) “Hüsrev’ü Şirin” kimin eseridir?
Şeyhi’nin eseridir.

36) Dede Korkut Hikayeleri kaç bölümdür ve ne zaman yazıya geçirilmiştir?
Bir önsöz ve oniki bölümden oluşur. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

37) Kutadgu Bilig kim tarafından, ne zaman yazılmıştır?
Yusuf Has  Hacip tarafından, 1070 yılında Karahan Hükümdarına sunulmuştur.

38) “Garipname” kimin eseridir?
Aşık Paşa’nın eseridir.

39) Sultan Veletd’in en önemli eserleri nelerdir?
Divan, Rebabname, Maarif, İbtidaname, İntihaname.

40) “Çarh-name” kimin eseridir ve türü nedir?
Ahmet Fakih’in eseridir. Türü kasidedir. (83 beyit)

41) Şarkı türünün kurucusu kimdir?
Nedim...

42) Divan-ı Kebir, Mektubat, Fihi Ma Fih kimin eseridir?
Mevlana’nın eserleridir.

43) “Genç Osman Destanı” kimindir?
Kayıkçı Kul Mustafa’nındır.

44) “Tezkiret’ül Evliya, Tazarruname, Maarifname” kimin eserleridir?
Sinan Paşa’nındır.

45) Süleyman Çelebi’nin edebiyatımızdaki önemi nedir?
Hz. Muhammed için yazdığı “Vesilet’ün Necat” adlı şiiriyle tanınır. (Mevlit)

46) “Kerem Kasidesi” kimin eseridir?
Ahmet Paşa’nın eseridir.

47) “Harname” kimin eseridir ve türü nedir?
Şeyhi’nin eseridir. Türü mesnevidir.

48) Edebiyatımızdaki ilk tezkire nedir ve yazarı kimdir?
Mecalis’ün Nefais... Yazarı; Ali Şir Nevai.

49) Tezkire nedir?
Divan adı biyografidir.

50) Tuyuğ türünü edebiyatımıza kim kazandırmıştır?
Kadı Burhanettin...

51) “Mantuk’ut Tayr”ı kim çevirmiştir?
Gülşehri...

52) “Cemşid’I Hürşid , İskendername” kimin eseridir?
Ahmedi’nin eseridir.

53) “Çarhname” kimin eseridir?
Ahmet Fakih’in eseridir.

54) Lale Devri sanatçısı kimdir?
Nef’i...

55) “Selçuklu Şehnamesi” kimin eseridir?
Hoca Dehhani’nin eseridir.

56) Baki ve Fuzuli’nin en önemli farkı nedir?
Baki din dışı, Fuzuli ise din ile ilgili konularda yazmıştır.

57) Aşık Veysel’in eserleri nelerdir?
Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan Sesler.

58) Aşık edebiyatında kavganın ve yiğitliğin sembolü kimdir?
Köroğlu...

59) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır?
2’ye ayrılır: Sözlü ve Yazılı.

60) “Hüsn-ü Aşk” kimin eseridir?
Şeyh Galip’in eseridir.

61) “Siham-ı Kaza” kimin eseridir?
Nefi’nin eseridir.

62) Divan edebiyatında mesnevi yazmayan şairler kimlerdir?
Baki, Nef’i, Nedim.

63) Nefi’nin edebiyatımızdaki önemi nedir?
Nefi divan edebiyatında en ünlü kaside yazarıdır.

64) “Hayriyye ve Hayrabat” kimin eseridir ve türü nedir?
İkisi de Nabi’nin eseridir ve ikisi de mesnevi türündedir.

65) “Kanuni Mersiyesi” kimin eseridir?
Baki’nin eseridir.

66) Türk-i Basit akımının temsilcileri kimlerdir?
Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi.

67) Mahallileşme akımının temsilcileri kimlerdir?
Necati Bey ve Nedim’dir.

68) Sebk-i Hindi akımının temsilcileri kimlerdir?
Nâilî, Nebî, Fehim-i Kadim, İsmetî, Şehrî, Şeyh Gâlib

·      Soru – Cevap

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl