14 Şubat 2015 Cumartesi

Milli Edebiyat Dönemi


MİLLİ  EDEBİYAT  DÖNEMİ

 • Milli edebiyat akımı Ömer Seyfettin’in 1911 'de “ Genç Kalemler” dergisinde yayımladığı ”Yeni Lisan” makalesi ile başlamıştır.
 • Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem bu akımın kurucularıdır
 • Bu dönemde halkın kullandığı günlük konuşma dili ile İstanbul Türkçesi esas alınmıştır
 • Buna göre Arapça ve Farsça sözcükler Türkçedeki söylenişleri ile kullanılmalıdır
 • Eş anlamlı sözcüklerden Türkçe olanlar tercih edilmelidir
 • Dönem sanatçılarına göre aruz ölçüsü yerine milli veznimiz olan hece ölçüsü benimsenmelidir.
 • Dönem sanatçıları şiirde genellikle bireysel konuları , hikaye ve romanda ise toplumsal konuları işlemiştir
 • Dönem sanatçılarına göre Türkçe yabancı dillerin etkisinden kurtarılmalıdır, dolayısı ile Arapça ve Farsça olup da Türkçeleşen kelimeler kalmalı diğerleri çıkarılmalıdır
 • Türkiye Türkçesine öteki Türk lehçelerinden kelime alma yoluna gidilmemelidir
 • Dönem sanatçıları süslü ve sanatlı bir söyleyişten özellikle kaçınmıştır
 • Dönem sanatçıları toplum için sanat anlayışını benimsemiştir


MİLLİ  EDEBİYAT ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ:

 • Bu dönem şiirlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış, hece ölçüsü benimsenmiştir
 • Dönem şairleri halk şiiri nazım şekillerinden faydalanmıştır
 • Şiirde doğa ve yurt güzelliklerinin yanında kahramanlık ve vatan sevgisi gibi temalarda işlenmiştir
 • Bu dönemin en önemli şiir topluluğu olan Beş Hececiler şiirde önemli bir çıkış yapmıştır
 • Milli edebiyat döneminde halka doğru ilkesi gereğince ulusal kaynaklara dönülmüştür


MİLLİ  EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYE VE ROMAN ÖZELLİKLERİ:

 • Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminde İstanbul'un dışında hemen hemen hiç çıkmayan roman ve hikaye bu dönemde Anadolu'ya da açılmıştır
 • Bu dönem roman ve hikayecileri eserlerinde yurt sorunlarını gözleme dayalı olarak anlatmıştır
 • Yakup Kadri ile Refik Halit'in Milli Edebiyata katılması ile bu dönemin hikaye ve romanı daha da güçlenmiştir
 • Roman ve hikayenin teknik bakımdan son derece geliştiği bu dönemde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır
 • Yakup Kadiri, Refik Halit, Halide Edip ve Yaşar Nuri'nin öncülüğünde “ Memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır
 • Eserlerde kahramanlık, vatan sevgisi, aşk ve Kurtuluş Savaşının zorlukları anlatılmıştır

DÖNEM SANATÇILARI:

ÖMER SEYFETTİN (1884-1920):

 • Modern Türk öykücülüğünün ve milli edebiyat akımının öncülerinden olan Ömer Seyfettin, “ Maupassant” tarzı (olay) hikayeleri ile tanınmıştır.
 • Sanatçı, 1911 'de “Genç Kalemler ” dergisinde yazdığı “ Yeni Lisan” makalesi ile yazı hayatına başlamıştır.
 • Balıkesir Gönen doğumlu olan sanatçı, orduda subaylık görevinde bulunmuş ve Balkan Savaşları sırasında Yunanlılara esir düşmüştür.
 • Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ile Milli Edebiyatı yaymaya çalışan sanatçının 140'a yakın eseri vardır.
 • Edebiyatsız edebiyat yapmak anlayışında olan sanatçı, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
 • Eserlerinin çoğunda vatan sevgisi ve kahramanlık konuları işleyen, ayrıca günlük konuşla dilini kullanarak öykülerini çocukluk anılarına tarihsel olaylara ve geleneklere dayandırmıştır.
 • Hikayeleri: Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Beyaz Lale , İlk Düşen Ak, Bomba, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Diyet , Yalnız Efe, Başını Vermeyen Şehit, Nadan , Kızıl Elma Neresi, Harem , Efruz Bey

ZİYA GÖKALP (1876-1924):

 • Diyarbakır doğumlu olan sanatçı,Tanzimat’tan beri süregelen Türkçülük akımını bir sisteme bağlamış ve bu sistemi eserlerine işlemiştir.
 • Ziya Gökalp, milli edebiyat akımının düşünce yönünün temelini atmıştır.
 • Milli Edebiyat akımının öncülerinden olan Ziya aynı zamanda sosyologdu.
 • Ziya Gökalp'ın en önemli ütopyalarından biri de Turnacılık fikridir
 • Ziya Gökalp 'e göre Türkçülük : Türk milletini yüceltmektir.
 • Ziya Gökalp edebiyatını düşüncelerini yaymakta bir araç olarak görmüştür.
 • Ziya Gökalp İstanbul'un işgali sırasında Malta'ya sürülmüştür.
 • Şiirleri:  Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
 • Düşünce yazıları: Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi, Türkleşmek İslamlaşmak  Muasırlaşmak, Malta  Mektupları, Türk Medeniyeti Tarihi

MEHMET  EMİN  YURDAKUL (1869-1944)

 • “Milli şair veya Türk şairi” sıfatları ile anılan sanatçı Türkçülüğü ilk kez bir sanat ideali haline getirmiştir
 • Sanatçının şiirleri, sanatsal açıdan fazla değer taşımaz
 • Mehmet Emin, toplumsal sorunları da şiirleri ile dile getirmiştir
 • Mehmet Emin, sade bir dille epik ve didaktik tarzda şiirler yazmıştır
 • Sanatçı, dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar ve sekizer mısralardan oluşan şiirler yazmıştır
 • Toplumcu bir sanatçı olan Mehmet Emin'in sanatçı kimliğinin oluşmasında  valilik yıllarının büyük katkısı olmuştur
 • ŞİİRLERİ:Ey Türk Uyan, Türk Sözü, Türkçe Şiirler, Tan Sesleri , Turana Doğru, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda , Cenge Giderken

ALİ CANİP YÖNTEM (1887-1967):

 • Ali Canip, sanat hayatına Fecr-i Ati ile başlamış daha sonra milli edebiyatın kuruluşunda yer almıştır
 • Halk şiiri nazım şekillerine ilgi gösteren sanatçı bunların yanında batı edebiyatı nazım şekillerini de kullanmıştır
 • Ali Canip, 1911 'de Ömer Seyfettin ile birlikte genç kalemler dergisini çıkarmıştır
 • Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Türk dilinin sadeleşmesi için çalışmışlardır
 • Sanatçı, şiirlerinde hem aruzu hem de heceyi    kullanmıştır
 • Eserleri: Geçtiğim Yol ( şiir kitabı ) , Ömer Seyfettin'in Hayatı (araştırma)  Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım  (makale, eleştiri) 

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI (1869-1949)

 • Döneminde ‘’Feylosof Rıza’’ (filozof) olarak bilinir.
 • Batı felsefesinin Türkiye’de yayılmasını sağlamaya çalışmış  ve  Darul Fünun’da felsefe derslerine girmiştir.
 • Sade bir Türkçe ile şiirler yazan sanatçı, hece ölçüsünü başarılı bir biçimde kullanmıştır.
 • Koşma ve nefes nazım türünde eserler yazmıştır.
 • Eserleri: Serab-ı Ömrüm  (şiir kitabı)

FUAT KÖPRÜLÜ  (1890-1966)

 • Fuat Köprülü, sanat hayatına Fecr-i Âti ile başlamış; Milli Edebiyat ile devam etmiş, edebiyat tarihi incelemeleriyle tanınmıştır.
 • Akademisyen  olan sanatçı, destanlar dönemi Türk edebiyatından başlayarak günümüze kadar olan edebiyatı dönemlere ayırarak bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk  edebiyat  tarihçisidir.
 • Divan ve Halk edebiyatı üzerine araştırma yapıp hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 • Eserleri
 • Türk Edebiyatnda İlk Mutasavvıflar, Nasrettin Hoca, Türkiye Tarihi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleleri, Osmanlı Devleti’nin  Kuruluşu

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU  (1889-1974)

 • Fecri Âti edebiyatında yazı hayatına başlamış; ancak önemli eserlerini Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde vermiştir.
 • Büyükelçilik ve milletvekilliği yapmıştır.
 • Atatürkçü kimliği ile tanınan sanatçı, hemen her türde eser vermiştir.
 • Sanatçı, ilk döneminde “sanat için sanat” anlayışını benimserken  Kurtuluş Savaşın’ın da etkisiyle 2. döneminde “toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
 • Özellikle romanlarıyla tanınan sanatç,ı realist çizgide eserler yazmıştır.
 • Sanatçının mensur şiir ve anı türünde de yazılmış birçok eseri  vardır.
 • Sade anlaşılır bir dil kullanan sanatçı, tarihi ve toplumsal olayları ,toplumsal bozuklukları,kuşak  çatışması ve aydın-halk çatışması gibi temaları işler.
 • Eserleri
 • Roman :  Yaban, Kiralık Konak, Ankara , Panaroma 1-2, Nur Baba , Sodom ve Gomore , Bir Sürgün , Hüküm Gecesi
 • Anı :  Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Politikada 45 Yıl, Hep O Şarkı
 • Mensur Şiir : Erenlerin Bağından ,Okun Ucundan
 • Öykü: Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri
 • Monografi :  Atatürk , Ahmet Haşim

REFİK HALİT KARAY (1888-1965)

 • “Kirpi” takma adıyla bilinen sanatçı, diğer sanatçılar gibi edebiyata Fecr-i Ati ile başlamış Milli Edebiyat ile devam etmiştir.
 • Hemen her türde eser vermesine rağmen sürgünde iken yazdığı hikayeleri ile tanınır.
 • Türk hikayeciliğinin sınırlarını İstanbul dışına taşıyan sanatçı siyasi,sosyal ve kültürel konuları işlemiştir.
 • Politik tutumu yüzünden hayatının birçok döneminde sürgüne gönderilmiştir.
 • Aydede isimli mizahi dergide milli mücadele aleyhinde yazılar yazdığı için Beyrut’a oradan da Halep’e sürülmüş ve buralarda 15 yıl kalmıştır.
 • Sanatçı sürgünde iken yakından tanıdığı Anadoluy’u ve Anadolu insanını eserlerinde işlemiştir.
 • Sanatçının ; mizah ,hiciv ve fıkra türündeki  eserleri de başarılıdır.
 • Sade , anlaşılır ve akıcı bir uslubu vardır.
 • Eserleri:
 • Hikaye : Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri
 • Roman : Yezidin Kızı, İstanbul’un İçyüzü, Nilgün, Sürgün, Bu Bizim Hayatımız, Bugünün Saraylısı, Çete, Kadınlar Tekkesi
 • Mizah ve Hiciv : Kirpinin Dedikleri, Guguklu Saat,  Sakın İnanma-Aldanma-Kanma
 • Anı : Bir Ömür Boyunca,Minelhap İnelmihrap
 • Bir Avuç Saçma, Bir İçim Su ,İlk Adım

REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889-1956)

 • 20. yy.ın  en büyük romancılarından olan sanatçı, Anadolu’nun birçok yerinde öğretmenlik yapmış ve Anadolu’nun birçok yöresini  tanımıştır.
 • Realist bir sanatçı  olmasına rağmen eserlerinde hem romantizmin hem de realizmin etkileri görülür.
 • Eserlerinde sade, anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır.
 • Asıl ününü 1922 yılında yayımladığı “Çalıkuşu” romanıyla kazanmıştır.
 • Başlangıçta Cemil Nimet takma adıyla eserler   vermiştir.
 • Güçlü bir roman tekniğine sahip olan sanatçı, toplumsal olaylardan etkilenmiştir.
 • Eserlerinde iyi tipler oluşturmaya çalışan sanatçı; hikaye,roman ,tiyatro,anı,makale ve  çeviri türünde eserler vermiştir.
 • Eserleri
 • Roman : Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, Acımak, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Damga, Akşam Güneşi,  Bir Kadın Düşmanı,  Yeşil Gece, Son Sığınak, Kan Davası, Kavak Yelleri.
 • Hikaye : Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Eski Ahbab, Boyunduruk
 • Tiyatro:  Balıkesir Muhasebecisi, Hançer, Eski Borç, İstiklal, Gözdağı, Taş Parçası
 • Gezi Yazısı: Anadolu  Notları

HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964)

 • Edebiyatın hemen her türünde eser veren sanatçı, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı eserleriyle ünlenmiştir.
 • Halide Edip ‘in romanları 3 döneme ayrılır:
 • Birinci dönemde bireysel olaylar ve kadın psikolojisini işler. (Handan , Seviye Talip , Zeyno’nun Oğlu )
 • İkinci dönemde Kurtuluş Savaşı’nı ,sosyal olayları ve Milli Mücadele ruhunu işler. (Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek)
 • Üçüncü dönemde genellikle töre konusunu işlemiştir. (Sinekli Bakkal , Tatarcık )
 • Sanatçı, eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmasına karşın cümleleri düzensiz ve savruktur.
 • Sanatçı , “Sinekli Bakkal” adlı romanıyla CHP’nin 1942 yılında düzenlediği roman yarışmasında 1. olmuştur.
 • Eserleri
 • Roman : Ateşten Gömlek , Vurun Kahpeye , Sinekli Bakkal , Tatarcık, Handan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, Yeni  Turan, Mev’ut Hukum, Yol Palas Cinayeti, Akile Hanım Sokağı, Çaresaz
 • Anı: Türk’ün Ateşle İmtihanı , Mor Salkımlı Ev
 • Öykü: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt
 • Tiyatro : Kenan Çobanları , Maske ve Ruh

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA (1901-1984)

 • Şiirde hece veznini kullanan  sanatçı, sanata mütâreke yılllarında başlamıştır.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanan sanatçı, geleneğe bağlı kalmıştır.
 • Şiirin yanında hikaye ,roman ve deneme türünde de eser veren sanatçı, özellikle şiirlerinde kadın duyarlılığını işlemiştir.
 • Sanatçı “Git Bahar” adlı şiiriyle ünlenmiştir.
 • Eserleri
 • Şiir : Geceden Taşan Renkler , Yayla Türküsü , Yurdumun Dört  Bucağı, Ellerim Bomboş
 • Roman : Sisli Geceler, Küller
 • Öykü: Büyükanne, Aydınlık Kapı , Beyaz Selvi

HAMDULLAH  SUPHİ  TANRIÖVER  (1885-1966)

 • Sanatçı, yazı hayatına Fecr-i Âti’yle başlayıp Milli Edebiyat ile devam etmiştir.
 • İstanbul’un işgali sırasında protesto toplantıları düzenlemiş, Kurtuluş Savaşı yıllarında ise halkı harekete geçirmek için konuşmalar yapmıştır.
 • Eserleri
 • Dağ Yolu (Hitabet), Günebakan (Çeşitli düzyazılar)
 • Milli Edebiyatın Diğer Sanatçıları
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • Necmettin Halil Onan
 • Şukufe Nihal Başar


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILARI

MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)

 • İyi bir eğitim alan sanatçı, Arapça ve Farsçanın yanında Frazsızcayı da iyi bilmektedir.
 • Asıl mesleği baytarlıktır.
 • “Milli Şair” olan sanatçı; epik,didaktik ve tasavvufi konularda şiirler yazmıştır.
 •  Realist olan sanatçı, şiirlerinin çoğunda İslamiyet’i anlatmaya çalışmıştır.
 • Doğru yolun İslamiyet olduğunu anlatmaya çalışmış;,öğretici yanı ağır basan din , ahlak ve vatan gibi  konuları konuşma diliyle anlatmıştır.
 • Tüm şiirlerini aruzla yazan sanatçı, Tevfik Fikret gibi nazmı nesre yaklaştırmıştır.
 • Sanat hayatına Sıratı Mustakım ve Sebilur Reşat dergileriyle başlamıştır.
 • Şiirlerinin çoğu manzum hikaye biçimindedir.
 • Eserlerinde toplumsal konuları da işleyen sanatçı, bazı şiirlerinde naturalist özellikler taşır.
 • Mehmet Akif ‘e göre gençlik, İslam inancı ile Batı ilmini sentezlediği sürece başarılı olur.
 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Eserleri
 • Şiir : Safahat(7 bölüm), İstiklal Marşı
 • Manzum Hikaye: Seyfi Baba , Mahalle Kahvesi, Hasta, Küfe, Meyhane , Hasır

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

 • Üsküp doğumlu olan sanatçı; öğretim üyeliği, büyükelçilik ve milletvekilliği yapmıştır.
 • Paris’te ünlü Fransız tarihçi  Albert Sorel ‘in derslerini takip etmiş, Fransız şairlerinden özellikle de parnasyenlerden etkilenmiştir.
 • Parnasizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden olan sanatçı, biçim güzelliğini ön planda tutmuş; Yunan-Latin şiirini yakından tanımıştır.
 • Çağdaş Batı şiiriyle divan şiirini sentezleyen  sanatçı, Neo-klasik bir sanatçıdır.
 • “Ok” şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • Nazmı nesirden uzaklaştıran şairdir.
 • ‘’Türkçe ağzımda anamın sütüdür.’’ diyen şair,  İstanbul Türkçesini kullanmıştır.
 • Sanatçı; şiirlerinde ahengi üstün tutmuş ve şiiri musıkiden başka türlü musiki saymıştır.
 • Parnasizmin etkisiyle Osmanlının  yükselme dönemine hayranlık duymuş ve bunu şiirlerinde işlemiştir.
 • En önemli özelliklerinden biri de  İstanbul’u eserlerinde sıkça işlemesidir.
 • Sanatçı, “Eve dönen adam” olarak  da tanımlanır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz, Sessiz Gemi, Rubailer
 • Anı:  Çocukluğum, Gençliğim,Edebi Hatıralar
 • Biyografi:  Siyasi ve Edebi Portreler
 • Deneme-Söyleşi-Makale:  Eğil Dağlar, Aziz İstanbul , Edebiyata Dair, Tarih Muhasebeleri


BEŞ HECECİLER

Özellikleri

 • Dönem şairleri; şiirde sade ,süssüz ve sanatsız bir dil kullanmıştır.
 • Dönem şairlerinin tamamı şiire aruzla başlamış daha sonra Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceyle devam etmişlerdir.
 • Grup şairleri; şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık, yiğitlik ve aşk konularını işlemişlerdir.
 • Grup şairleri; dörtlük esasına bağlı kalmış ,bunun yanında yeni biçimler de denemişlerdir.
 • Beş hececiler; şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.
 • Grup şairleri; ulusal-yerel sanat ve tarih motifleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlardır.
 • Grup şairleri; halk şiiri nazım şekilleri ve geleneğinden faydalanmışlardır.
 • Dönem şairleri; Anadolu’ya romantik açıdan yaklaşarak Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.


DÖNEM ŞAİRLERİ

 • Faruk Nafiz Çamlıbel, 
 • Enis Behiç Koryürek, 
 • Halit Fahri Ozansoy, 
 • Orhan Seyfi Orhon , 
 • Yusuf Ziya Ortaç


FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

 • Beş Hececilerin yaşça en küçüğü ama en önemli şairidir.
 • İstanbul doğumlu sanatçı, tıp eğitimini bırakarak gazetecilik ve öğretmenlik yapmıştır.
 • Şiire aruzla başlayan sanatçı, heceyle devam etmiş ve lirik aşk şiirleri yazmıştır.
 • Sanatçının şiirlerinde hayal ile gerçek yan yanadır.
 • Milli Edebiyat’ta yurtçu duyarlılığını zenginleştirmiş  ve şiir dilinde yeni bir söyleyiş çığırı açmıştır.
 • Sanatçı, şiir dışında roman ve tiyatro türünde eser vermiştir.
 • Eserleri
 • Şiir: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Suda Halkalar.
 • Roman: Yıldız Yağmuru
 • Tiyatro: Canavar , Özyurt , Kahraman Akın

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1893-1967)

 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in etkisinde kalan sanatçı, önceleri aruzla yazmış;  Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra heceyle şiirler yazmıştır.
 • Mizah alanında da eser  veren sanatçı, “Akbaba” isimli mizah dergisini çıkarmıştır.
 • Akbaba dergisinde yazdığı  fıkralarında siyasi mizahın özgün  örneklerini  vermiştir.
 • Sanatçının “Binnaz” adlı oyunu, heceyle yazılmış ilk manzum piyestir.
 • Sanatçının kuralcı ve sağlam bir üslubu vardır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Akından Akına , Cenk Ufukları , Aşıklar Yolu, Bir Rüzgar Esti, Bir Selvi Gölgesi
 • Mazum Hikaye : Kuş Cıvıltıları
 • Tiyatro : Binnaz ,Nikahta Keramet , Kördüğüm
 • Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa
 • Anı : Portreler, Bizim Yokuş
 • Fıkra: Beşik
 • Roman: Göç, Üç Katlı Ev, Kürkçü Dükkanı , Şeker  Osman

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

 • Öğretmen olan sanatçı ,grubun diğer temsilcileri gibi aruzla başlayıp heceyle devam etmiştir.
 • Sanatçı şiirlerinde melankoliye , egzotik sahnelere ,hüzne ve ölüm gibi temalara yer verir.
 • Sanatçının şiir dışında hikaye , roman, tiyatro ve anı türünde de eserleri vermiştir.
 • Eserleri:
 • Şiir :  Rüya , Sonsuz Gecelerin Ötesinde, Cenk Duyguları, Gülistanlar, Harabeler , Aruza Veda
 • Tiyatro: Baykuş, Nedim, Hayalet,İlk Şair
 • Roman: Aşıklar Yolunun Yolcuları, Sabra Giden Köprü
 • Anı: Eski İstanbul Ramazanları , Edebiyatçılar Geçiyor.ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1892-1949)

 • Şiire aruzla başlayan ve aşk konularını işleyen sanatçı, Ziya Gökalp’in etkisiyle hece vezniyle şiirler yazmıştır ve Milli Edebiyat akımına katılmıştır.
 • Epik şiiriyle tanınan sanatçı ulusal duygularla yüklü kahramanlık şiirleri yazmıştır.
 • 1946’dan sonra tasavvufa yönelen sanatçı mistik şiirler yazmıştır.
 • Sanatçı aynı şiirde değişik hece kalıplarını kullanmıştır.
 • Eserleri
 • Şiir: Güneşin Ölümü , Varidat-ı Süleyman , Miraç , Gemiciler

ORHAN SEYFİ ORHON  (1890-1972)

 • Öğretmenlik ,  gazetecilik ve milletvekilliği görevinde bulunan sanatçı, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceyle şiirler yazmıştır.
 • Diri bir Türkçeyle şiirler yazan sanatçı, genellikle bireysel konularda yazmıştır.
 • Sanatçı, şiirlerinde aruz ile heceyi kaynaştırmaya çalışmış; heceyle gazel yazmıştır.
 • Sanatçının şiirleri bestelenmiştir.
 • Eserleri:
 • Veda, Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu , İşte Sevdiğim Dünya
 • Hikaye: Düğün Gecesi, Kulaktan Kulağa
 • Roman: Çocuk Adam
 • Manzum hikaye : Peri Kızı ile Çoban


Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl